Wsparcie beneficjentów realizujących projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe finansowane środkami pomocowymi

Naszym klientom oferujemy między innymi:

 • opracowywanie wymaganych procedur realizacji projektu
 • doradztwo w zakresie udzielania zamówień w ramach projektu, przygotowywanie oraz pomoc we właściwym prowadzeniu postępowań
 • opracowywanie projektów umów z dostawcami i wykonawcami
 • doradztwo w zakresie prowadzenia księgowości projektu
 • doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego, w tym bieżącą kontrolę jakości dostaw materiałów, sprzętu, urządzeń, zgodności postępu robót z harmonogramem, dokonywanie prób i odbiorów częściowych oraz końcowych
 • prowadzenie audytów zewnętrznych projektu
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu
 • pomoc w rozliczaniu finansowym projektu, w tym sporządzanie wniosków o płatność
 • obsługę bieżących kontaktów z instytucją udzielającą dofinansowania
 • przygotowanie wniosków o wprowadzenie zmian do projektu i wsparcie w ich negocjowaniu z instytucją udzielającą dofinansowania
 • udział w kontroli projektu wraz z opracowaniem odpowiedzi na raport pokontrolny

Stosujemy zróżnicowane formy współpracy dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Mogą to być:

 • umowa na kompleksowe doradztwo obejmująca wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem projektem (od podpisania umowy do wypłaty ostatniej transzy dofinansowania),
 • umowa na wykonanie części zadań np. związanych tylko z rozliczaniem, przygotowaniem postępowań przetargowych, audytem projektu, aneksem do umowy dofinansowania,
 • umowa z rozliczeniem godzinowym pracy konsultanta – adekwatnie do potrzeb i intensywności pracy w poszczególnych okresach realizacji projektu,
 • umowa na doradztwo telefoniczne – rozwiązywanie konkretnych problemów zleconych przez Klienta.

Do grona naszych zadowolonych Klientów należą:

 • Biofarm Sp. z o.o.
 • Curtis Health Caps Sp. z o.o.
 • LfC Sp. z o.o.
 • Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
 • Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero” Sp. z o.o.
 • Talex S.A.
 • Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Teatr „Kamienica” w Warszawie

Kontakt

tel. 601 827 632 

 

powrót