Zadzwoń do konsultanta 
Zadzwoń do konsultanta 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zakończył weryfikację końcowego wniosku o płatność projektu: "Wspieramy Samozatrudnienie w Wielkopolsce". W związku z powyższym w dniu 01.03.2019 roku komisja w składzie:


1. Anna Szymańska – Wiceprezes Zarządu DGA S.A. 

2. Magdalena Piskórz – Lew – Kierownik projektu 

3. Iwona Pilarczyk – Specjalista ds. finansowych

dokonała komisyjnego zniszczenia (poprzez przekreślenie trwałą techniką ) weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową, które stanowiły zabezpieczenie udzielonego w ramach projektu wsparcia.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dokumentacji rekrutacyjnej projektu zawarto informację o odpowiedzialności karnej kandydatów na uczestników projektu natomiast zawarte powinno być pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.


Szanowni Państwo,
 
przedstawiamy wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego.
 
Szanowni Państwo,
 
w załączeniu karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego.
 

Szanowni Państwo,

proszę o sprawdzenie poczty e-mail.

Zostały wysłane do Państwa terminy wizyt rozliczających poniesione koszty w ramach wsparcia pomostowego. Osoby, które nie otrzymały maila proszone są o kontakt z biurem projektu celem uzyskania informacji o dacie i godzinie spotkania.

 


 

Szanowni Państwo,

data rozpoczęcia działalności musi być wcześniejsza aniżeli data podpisania pomiędzy Państwem a DGA S.A. umowy o udzieleniu wsparcia finansowego. Na dzień podpisania umowy musicie mieć Państwo założony rachunek bankowy.

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu aktualna lista rankingowa.

 

Szanowni Państwo,
 

w dniu podpisania umowy prosimy przynieść wypełnione dokumenty tj. umowę i załączniki (2 egzemplarzach). 

Uczestnik projektu musi przybyć z:
- żoną/mężem (w przypadku braku rozdzielności majątkowej) 

- poręczycielem i jego żoną/mężem (w przypadku braku rozdzielności majątkowej).

Wszyscy muszą mieć dowody osobiste, dodatkowo poręczyciel musi mieć zaświadczenie o zarobkach (nie starsze niż 14 dni). Szczegóły w Zasadach poręczeń.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż do biura projektu wpłynęły 23 odwołania od oceny merytorycznej. Dokonano niezależnej oceny złożonych biznesplanów. W załączeniu publikujemy ostateczną listę Uczestników. Dotację otrzyma 88 osób.

Pracownik DGA skontaktuje się z osobami rekomendowanymi do dofinansowania celem umówienia daty podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

UWAGA: w dniu podpisania umowy prosimy przynieść wypełnione dokumenty tj. umowę i załączniki (2 egzemplarzach).
Uczestnik projektu musi przybyć z:
- żoną/mężem (w przypadku braku rozdzielności majątkowej)
- poręczycielem i jego żoną/mężem (w przypadku braku rozdzielności majątkowej poręczyciela).
Wszyscy muszą mieć dowody osobiste, dodatkowo poręczyciel musi mieć zaświadczenie o zarobkach (nie starsze niż 14 dni). Szczegóły w Zasadach poręczeń.

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem podpisywania umów o dofinansowanie w ramach Projektu „Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce” prosimy o zapoznanie się z umową o udzielenie wsparcia finansowego i załącznikami
Prosimy również o zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi poręczeń.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż wszystkie osoby z listy rezerwowej mogą składać odwołanie od wyników oceny. W tym celu należy skontaktować się z kierownikiem projektu Panią Magdaleną Piskórz - Lew w celu udostępnienia ocen ekspertów. Po otrzymaniu kopii ocen należy odnieść się do punktów, z którymi się Państwo nie zgadzacie w celu uzasadnienia przyznania wyższej punktacji. Odwołania od wyników oceny należy złożyć w siedzibie DGA najpóźniej do 07.04.2017 r.
Uwaga! W odwołaniu nie wolno wnosić nowych faktów, poza informacjami zawartymi w biznesplanie.

Osoby rekomendowane do dofinansowania proszone są o niezakładanie działalności do momentu opublikowania ostatecznej listy rankingowej tj. najpóźniej do dnia 14.04.2017.


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę złożonych w Biurze Projektu wniosków o wsparcie finansowe. W załączeniu publikujemy wstępną listę rankingową. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu „Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce” DGA S.A. została zobowiązana do utworzenia rezerwy finansowej w wysokości 15% wartości środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości planowanych ostatecznie do udzielenia w ramach Projektu. 

Osobom znajdującym się na liście rezerwowej przysługuje prawo do złożenia odwołania od oceny Komisji. 
W związku z powyższym docelowo dotację może otrzymać 88 podmiotów. 

Szanowni Państwo,

w dniach 21-24.03.2017 roku odbyły się obrady Komisji Oceny Wniosków (KOW). Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 2 ust.13 DGA S.A. ma 5 dni roboczych (od dnia dokonania oceny wszystkich biznesplanów tj. od dnia zakończenia KOW) na opublikowanie wyników na niniejszej stronie oraz na poinformowanie wszystkich Uczestników. Z uwagi na powyższe wyniki muszą zostać opublikowane najpóźniej do dnia 31.03.2017.
Prosimy o sprawdzanie wyników na naszej stronie w tym terminie. Dołożymy wszelkich starań, aby wyniki ukazały się jak najwcześniej.


 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Uczestników projektu "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce" do udziału w szkoleniu służącemu wymianie doświadczeń pomiędzy Państwem a doświadczonymi biznesami.

Zakres tematyczny spotkania obejmuje następujące zagadnienia:
1. Pozyskiwanie klientów oraz generowanie leadów
2. Pozycjonowanie w sieci
3. Marketing i Social Media
4. Zarządzenie firmą

Szkolenie odbędzie się 31 marca o godz. 10.30 w siedzibie firmy Business Link Poznań przy ul. Arcybiskupa Baraniaka 88E, budynek F, parter.

Wkrótce udostępnimy Państwu szczegółowy harmonogram szkolenia!


 

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia naboru biznesplanów przypominamy jak powinny być składane wnioski:
1) składają Państwo 3 komplety dokumentów (każdy w osobnym skoroszycie)
2) komplet dokumentów powinien zawierać: wniosek o przyznanie dotacji + załącznik tj. biznesplan; wniosek o wsparcie pomostowe z załącznikami tj.: Oświadczenia, Harmonogram rzeczowo - finansowy

Przypominamy, iż dla ułatwienia zamieściliśmy dla Państwa karty oceny formalnej i merytorycznej, w oparciu o które możecie Państwo dokonać samokontroli.

Wszystkim z Państwa, potwierdzimy złożenie wniosku, prosimy jednak o przygotowanie kopii 1 strony wniosku.

BIURO PROJEKTU W PIĄTEK 24.02.2017 CZYNNE JEST DO GODZINY 15.00


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie nie musicie Państwo podawać do DGA S.A. informacji o Państwa statusie na rynku pracy.


 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dokonaliśmy zmiany w biznesplanie - jest to zmiana techniczna i dotyczy ilości przyznawanych punktów w jednej z kategorii (kategoria II) i nie wpływa na zakres merytoryczny biznesplanu. UWAGA: Osoby, które rozpoczęły prace nad biznesplanem nie muszą nic w nim zmieniać!

Jednocześnie informujemy, iż wydłużono termin składania wniosków o wsparcie finansowe. Nabór będzie prowadzony od 03.-24.02.2017r.

Wszystkich Państwa zachęcamy do zapoznania się z kartami oceny (formalną i merytoryczną). Dokumenty te będą stosowane przez oceniających, jednak pozwolą one Państwu na wcześniejsze sprawdzenie przygotowanej dokumentacji.

Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy dokumentację dotyczącą wsparcia finansowego w ramach Projektu „Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce”, tj. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikiem tj. Biznesplanem, wniosek o wsparcie pomostowe oraz umowę o udzielenie wsparcia finansowego.
Prosimy zapoznać się z dokumentami.

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego prowadzony będzie w terminie od 03 do 17 lutego 2017 roku.

UWAGA!!
 
Zmiana sali szkoleniowej dla grupy IV
 
ul. Towarowa 35, Poznań
 
14.01.17 - sala Kryształowa 6 piętro
16-20.01.17 - sala Diamentowa poziom A
21.01.17 - sala Kryształowa 6 piętro
 

UWAGA! PLAN SZKOLEŃ ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniach: "ABC przedsiębiorczości". W załączeniu przedstawiamy plan szkoleń z podziałem na grupy oraz składy grup szkoleniowych (według numerów Państwa zgłoszeń).

Lista rankingowa po II etapie

2016-12-16

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji. Kolejność na liście ustalona została wg. malejącej liczby punktów otrzymanych łącznie na I i II etapie rekrutacji. 

Prosimy oczekiwać na kontakt telefoniczny lub mailowy celem umówienia terminu szkolenia ABC przedsiębiorczości.

Lista rankingowa po procedurze odwoławczej

2016-11-16

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań kandydatów do udziału w projekcie: "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce" przedstawiamy zaktualizowaną listę kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji z uwzględnieniem wyników procedury odwoławczej. Do kolejnego etapu spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem zapraszamy osoby, które uzyskały minimum 30 punktów.

Doradca zawodowy oraz psycholog będą kontaktować się z Uczestnikami na bieżąco. Prosimy oczekiwać na telefon celem umówienia spotkania.

Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych w ramach Projektu "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce"

 2016-10-28

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wstępną listę rankingową Kandydatów do Projektu" Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce" ułożoną wg liczby przyznanych punktów. Do kolejnego etapu (spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem) zaprosimy osoby, które otrzymały minimum 30 punktów
Osoby, które nie zgadzają się z oceną, mogą złożyć odwołanie zgodnie z zapisami regulaminu w terminie do 8.11.2016 roku (regulamin znajduje się na dole strony).
Spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem będziemy na bieżąco umawiać z Państwem telefonicznie od dnia 8.11.2016 roku według liczby punktów na wstępnej liście rankingowej.

Termin ogłoszenia wyników naboru do projektu "WSPIERAMY SAMOZATRUDNIENIE W WIELKOPOLSCE"

2016-10-20

w związku z wpływem większej ilości zgłoszeń Kandydatów do udziału w Projekcie "Wspieramy Samozatrudnienie w Wielkopolsce" proces oceny formularzy zgłoszeniowych uległ wydłużeniu. Ogłoszenie wyników nastąpi 31.10.2016r. Zanonimizowane listy zamieszczone zostaną na stronie  www.dga.pl oraz wysłane każdemu z Kandydatów na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie Państwa poczty mailowe.

Projekt DGA "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce" z dofinansowaniem

 

W dniu 30 czerwca 2016 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 opublikowała wyniki oceny projektów złożonych w ramach poddziałania: 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Projekt "Wspieramy Samozatrudnienie w Wielkopolsce" złożony przez DGA S.A. znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w Projekcie do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi poniżej.

Oferta skierowana jest bezpośrednio do osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie Wielkopolski należących do minimum jednej z poniższych grup:
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby w wieku powyżej 50 lat
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Kompleksowe wsparcie w ramach Projektu obejmuje:
- diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
- szkolenie ABC przedsiębiorczości oraz doradztwo
- bezzwrotne wsparcie finansowe - dotacja w wysokości 21 200 zł/os
- wsparcie pomostowe finansowe: pierwsze 6 - mcy w kwocie 1800zł/mc/os, kolejne 6 mcy w kwocie 1500zł/mc/os.
- wsparcie pomostowe doradczo - szkoleniowe (średnio 12h/os)

W efekcie w województwie wielkopolskim powstanie 88 mikroprzedsiębiorstw do końca czerwca 2018.
Premiowane będą pomysły na działalność gospodarczą w branżach OZE/Smart Specialization., a także te działalności, w których przewiduje się zatrudnienie min.1 pracownika.

Rekrutacja prowadzona jest w terminie 30.07.2016- 30.09.2016. DGA S.A. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 150.


Wartość projektu: 4 813 716,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 573 030,20 zł

Zapraszamy do udziału!

Dokumenty rekrutacyjne prosimy kierować na adres Biura Projektu
DGA S.A.
ul.Towarowa 35
61-896 Poznań
V piętro
Biuro jest otwarte w godzinach
od 8.00 do 16.00 (poniedziałek-czwartek) i w godzinach 8.00-13.00 piątek.