Opiekun Projektu - Września

Opis stanowiska – główne zadania:

Prowadzenie aktywnego pośrednictwa pracy na terenie powiatu wrzesińskiego (Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrześni), skierowanego do osób bezrobotnych (II i III profil) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, w tym:

 • opracowanie dla osób bezrobotnych indywidualnej diagnozy i projektu działań aktywizacyjnych, ukierunkowanych na skuteczną aktywizację zawodową tych osób,
 • prowadzenie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych z osobami bezrobotnymi, przygotowujących ww. osoby do podjęcia trwałego zatrudnienia lub działalności gospodarczej,
 • pozyskiwanie i przedstawienia dedykowanych ofert pracy dla osób bezrobotnych, utrzymywanie bieżących kontaktów z pracodawcami,
 • organizacja i udział w Giełdach Pracy, których efektem będzie pozyskanie pracowników przez wybranych pracodawców,
 • doprowadzenie osób bezrobotnych do trwałego zatrudnienia (lub podjęcia działalności gospodarczej),
 • wspieranie osób bezrobotnych po podjęciu odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej, w szczególności poprzez monitorowanie ich sytuacji, w tym utrzymywanie kontaktu z pracodawcą,
 • bieżąca obsługa Ośrodka Aktywizacji Zawodowej we Wrześni oraz prowadzenie bieżącej sprawozdawczości.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe i co najmniej dwuletnie doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub pozostających bez zatrudnienia,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B i auto prywatne do dyspozycji,
 • biegła obsługa komputera,
 • znajomość problematyki rynku pracy oraz przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego,
 • umiejętność pracy z klientem, prowadzenia aktywnego wywiadu, pozyskiwania informacji oraz prowadzenia negocjacji,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność,
 • swoboda wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność i odporność na stres,
 • dobra organizacja czasu pracy.


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae.


Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od wyników,
 • ciekawą i samodzielną pracę,
 • udział w ambitnym projekcie.


Termin składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia: 09.09.2016r., w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna.urban@dga.pl, magdalena.franciszczak@dga.pl  
 • dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV winny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z późniejszymi zmianami. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawienia.

  Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.