DGA S.A. poszukuje Kandydatów na stanowisko: KIEROWNIK PROJEKTU – Konsultant w Departamencie Zarządzania Projektami

Opis stanowiska – główne zadania:
 
1.     Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków EFS (regionalne i ogólnokrajowe, ponadnarodowe);
2.     Koordynowanie i zarządzanie projektem  EFS, w tym m.in.:
·          Sporządzanie umów, formularzy oraz dokumentacji projektowej,
·          Prowadzenie postępowań zgodnych z zasadą konkurencyjności
·          Pomocja projektu, prowadzenie niezbędnych ewidencji, raportów
·          Nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z ustalonym budżetem i harmonogramem,
·          Monitoring i odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie pracy podwykonawców,
·          Inicjowanie i weryfikowanie potrzeb wprowadzania zmian do wniosków o dofinansowanie,
·          Bieżąca ocena sytuacji i analiza ryzyka
·          Weryfikowanie prawidłowości sporządzania wniosków o płatność,
·          Współpraca z osobami ds. rozliczeń i księgowości.
 
 Wymagania:
 
·          Wykształcenie wyższe,
·          Dświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie ze środków EFS
·          2-letnie praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami EFS
·          Wiedza z zakresu realizacji projektów w Nowej Perspektywie 2014-2020, znajomość dokumentów, wytycznych 
       i aktów prawnych dotyczących korzystania z środków finansowych Unii Europejskiej.
·          Praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów cywilno-prawnych, formularzy, zestawień,
·          Obsługa pakietu MS Office,
·          Dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu.
·          Umiejętność kierowania pracą zespołu projektowego i szybkiego podejmowania decyzji.
·          Odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność.
·          Mile widziana znajomość języka angielskiego
 
 Wymagane dokumenty:
 
·          list motywacyjny,
·          Curriculum Vitae, zawierające m.in.:
-         dane personalne Kandydata,
-         miejsce zamieszkania w tym adres do korespondencji,
-         wykształcenie,
-         przebieg pracy zawodowej wraz ze wskazaniem zajmowanego stanowiska, tytułów zrealizowanych projektów i krótkim ich opisem (w tym liczba uczestników projektu, wartość, teren realizacji), a także wskazaniem przygotowanych wniosków aplikacyjnych (m.in. tytuł projektu, nazwa programu operacyjnego, numer działania, zakres terytorialny, czy projekt uzyskał pozytywną ocenę i dofinansowanie).
 
Oferujemy:
 
·          rozwój zawodowy w spółce giełdowej,
·          niezbędne narzędzia pracy,
·          współpracę z profesjonalnym zespołem realizującym projekty UE,
·          wsparcie merytoryczne.
 
 Termin składania dokumentów aplikacyjnych:
 
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia: 31.08.2017r. na adres e-mail: joanna.klimek@dga.pl
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV winny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z późniejszymi zmianami. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawienia.
 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

 


SZUKASZ PRACY ?

MAMY DLA CIEBIE OFERTĘ!!!

Straciłeś pracę w okresie ostatnich 6 miesięcy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy?
A może jesteś przewidziany do zwolnienia lub zagrożony zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy?
Jeśli odpowiedź brzmi TAK zapraszamy

weź udział w Projekcie: „Restart Kariery - Program outplacementowy w województwie łódzkim”
realizowanym przez DGA S.A. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
i skorzystaj z profesjonalnego wsparcia ukierunkowanego na

ZNALEZIENIE NOWEGO ZATRUDNIENIA

OFERTA JEST BEZPŁATNA I OBEJMUJE:

● indywidualne poradnictwo zawodowe
● szkolenia zawodowe i interpersonalne
● wsparcie psychologiczne obejmujące między innymi zarządzanie stresem oraz symulację
rozmowy kwalifikacyjnej
● pośrednictwo pracy

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ ?

● Biuro Projektu w Łodzi, ul. Gdańska 90, piętro III
● Tel: 508 670 906


CZEKA NA CIEBIE ZESPÓŁ SPECJALISTÓW RYNKU PRACY !!!


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement.