WIELKOPOLSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI I ZATRUDNIENIA

Świadczenie działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych w ramach Projektu:

Wielkopolskie Centrum Aktywizacji i Zatrudnienia

W dniu 11 sierpnia 2016r. spółka DGA S.A. podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, 
której przedmiotem jest świadczenie przez DGA S.A. działań aktywizacyjnych dla 1000 osób długotrwale bezrobotnych 
(II i III profil pomocy), skierowanych do DGA S.A. przez Powiatowe Urzędy Pracy: w Kole, Koninie oraz Wrześni. 

Termin realizacji umowy upływa z dniem 31.07.2018r. W ramach Projektu nawiązana została równocześnie współpraca DGA S.A. z ww. Powiatowymi Urzędami Pracy, w celu realizacji działań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 149).

Kluczowym efektem zakładanym w Projekcie jest doprowadzenie osób długotrwale bezrobotnych
(z powiatów: konińskiego, kolskiego i wrzesińskiego) do podjęcia odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej oraz wspieranie ich w utrzymaniu zatrudnienia/działalności gospodarczej przez okres co najmniej 180 dni.

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie internetowej Projektu:

http://www.aktywizacjazawodowa.eu/projekt  


Świadczenie działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych
na podstawie Umowy numer 63/2016/78CRU oraz Umowy numer 64/2016/79CRU z dnia 11.08.2016r.
Źródłem finansowania Projektu są środki Funduszu Pracy.

 

 

Ulotka informacyjna