„Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego”

Projekt - „Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

Cel główny projektu:

podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 10 szkołach podległych Powiatowi Tczewskiemu


Grupa docelowa:

1033 uczniów i 92 nauczycieli 7 zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Tczewski :
•I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskej - Curie w Tczewie,
•II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie,
•Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie – LO, LO dla Dorosłych,
•Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie – LO, LO dla Dorosłych,
•Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie – Technikum, LO dla Dorosłych
•Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Pasierba w Tczewie – Technikum
•Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Swarożynie – LO

Zaplanowane działania:
- tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania TIK w procesie nauczania,
- zajęcia wyrównawcze,
- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,
- zakup wyposażenia pracowni,
- szkolenia dla nauczycieli.

 

Najważniejsze wskaźniki rezultatu:

-Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu Programu: 931
-Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu: 84
-Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 10
-Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 10


Koszty projektu:

- ogółem: 3 109 944,80 zł
- kwota otrzymanego dofinansowania: 2 954 447,56 zł


Okres realizacji:

01.08.2016 – 31.07.2018


Partnerzy:

Powiat Tczewski, Certes Sp. z o.o.