Rekrutacja do projektu

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Projekcie proszone są o zapoznanie się z poniższą dokumentacją.
Warunkiem zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest wypełnienie dokumentacji zgłoszeniowej oraz spełnienie kryteriów uczestnictwa w programie, o których mowa w Regulaminie rekrutacji do Projektu "Praca na nowo – program outplacementowy w Wielkopolsce". 

W przypadku pytań prosimy o kontakt! 
telefon bezpośredni: 665 998 899
e-mail: 
pracananowo@dga.pl

Praca na nowo – program outplacementowy w Wielkopolsce

Projekt „Praca na nowo – program outplacementowy w Wielkopolsce” realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. „Rynek pracy”, Działanie 6.5. „Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych”. Projekt realizowany jest w partnerstwie Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego (Lider) oraz DGA S.A. (Partner).


Celem projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie 200 osób, w tym minimum 118 kobiet, o niskich kwalifikacjach z obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez udział w kompleksowym programie outplacement.


Projekt skierowany jest do:

  • osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, lub
  • pracowników przewidzianych do zwolnienia.

100% uczestników Projektu stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach. Obszar realizacji Projektu obejmuje tzw. Obszar Strategicznej Interwencji tj. teren powiatu konińskiego, kolskiego oraz tureckiego.


Kompleksowe wsparcie w ramach Projektu obejmuje:

  1. poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe) i poradnictwo psychologiczne, 
  2. pośrednictwo pracy,
  3. szkolenia zawodowe.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2016r do 31 lipca 2018 roku. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od dnia publikacji dokumentacji rekrutacyjnej do zrekrutowania zakładanej liczby 208 z 200 osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach Projektu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 maja 2018 r.


Biuro Projektu:
Turecka Izba Gospodarcza, ul. Kaliska 47, 62-700 Turek
tel./fax 63 289 18 89,
e-mail:pracananowo@dga.pl
Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Pani Ewa Kowalska, tel: 665 998 899

 

Wartość projektu: 1 909 827,94 zł
Kwota dofinansowania: 1 809 807,94 zł