Szkoła szybujących umiejętności – rozwój kompetencji kluczowych

Projekt "Szkoła szybujących umiejętności – rozwój kompetencji kluczowych” ” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 - Kształcenie ogólne. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Stowarzyszenie "Dla Przyszłości"


Cel główny projektu: 

  • wzrost kompetencji kluczowych 100 uczniów w tym 35 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez doposażenie pracowni przyrodniczej w szkole, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań 
  • wzrost kompetencji i/lub kwalifikacji 15 nauczycieli poprzez udział w studiach i/lub szkoleniach, 
 

Grupa docelowa:


100 Uczniów oraz 15 Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

Zaplanowane działania:
* zajęcia wyrównawcze
* zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
* doposażenie pracowni przyrodniczej
* studia i szkolenia dla nauczycieli

Najważniejsze wskaźniki rezultatu:
* Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 100
* Liczba doposażonych pracowni przedmiotowych: 1
* Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 15


Wartość projektu: 337 361,25 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania: 319 361,25 zł

Okres realizacji:
2018-09-01 – 2020-07-31