Projekt „Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec”

Projekt  „Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec”  realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.18. Projekt realizowany jest w partnerstwie DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Gmina Miasto Stargard, Gmina Miasto Gryfino, Gmina Miejska Głogów, Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina Miejska Mińsk Mazowiecki (Partnerzy).
 
Cel główny projektu:
* podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach średnich: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ, Zgorzelec,
* podniesienie kompetencji 174 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług
 
Grupa docelowa - 6 gmin: Gmina Miasto Stargard, Gmina Gryfino, Gmina Miasto Mińsk Mazowiecki, Gmina Miejska Głogów, Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Miejska Zgorzelec oraz 174 pracowników ww. jednostek samorządu terytorialnego.
 
Zaplanowane działania: 
* Wdrażanie rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
* Doskonalenie kompetencji kadr w zakresie przepisów i orzecznictwa dotyczącego podatków i opłat lokalnych
* Wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
* Doskonalenie kompetencji kadr w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie zarządzania nieruchomościami. 
 
Najważniejsze wskaźniki rezultatu:
* Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców: 6
* Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami: 6
* Liczba pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy nabyli kompetencje w ramach projektu: 174
* Liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy: 14
* Liczba uruchomionych e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych: 28
* Liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie poprawy dostępu do usług administracyjnych oraz zarządzania nieruchomościami: 10
* Liczba uruchomionych e-usług z zakresu zarządzania nieruchomościami: 4

Wartość projektu:  1 198 246,40 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania: 1 009 882,06 zł

Okres realizacji:
01.10.2018 – 31.03.2020

Do pobrania: