Sukcesja w firmach rodzinnych

 

Spółka DGA S.A. (pełniąc funkcję Lidera Partnerstwa) podpisała w dniu 9.01.2019 r. umowę o dofinansowanie projektu pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych”, której stroną jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych” został złożony przez DGA S.A. w partnerstwie z Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw. Konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/18

Projekt będzie realizowany na terenie 4 województw w podziale na Partnerów:

Województwo: WIELKOPOLSKIE (DGA) - objęcie wsparciem 90 firm 

Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE (DGA) - objęcie wsparciem 40 firm 

Województwo: DOLNOŚLĄSKIE (SIRR) - objęcie wsparciem 90 firm

Województwo: LUBUSKIE (SIRR) - objęcie wsparciem 40 firm

Okres realizacji projektu: od 1 października 2018 do 31 maj 2022 r.


Celem Projektu jest wzrost adaptacyjności 260 firm przedsiębiorstw rodzinnych z sektora MMSP z terenu województw dolnośląskiego, lubuskiego, zachodnio - pomorskiego i wielkopolskiego (Makroregion 5) poprzez objęcie ww. firm (i ich pracowników tj. nie mniej niż 520 osób, 208 kobiet i 312 mężczyzn; w tym 260właścicieli - nestorów oraz 260 sukcesorów ) wsparciem doradczym w zakresie realizacji procesu sukcesji i finalne wdrożenie rozwiązań w zakresie sukcesji, przyjęcie strategii sukcesyjnej przez nie mniej niż 90% firm (234 firm) z w/w objętych wsparciem w terminie do 31.05.2022.


Pierwszym etapem w ramach projektu jest przeprowadzenie wstępnej sesji. Efektem doradztwa wstępnego jest diagnoza: plan doradztwa właściwego - drugi etap w ramach projektu (doradztwo finansowe, prawne, organizacyjno – zarządcze + sesje doradcze z psychologiem biznesu) wraz z harmonogramem.
Trzecim etapem w ramach Projektu jest doradztwo przy wdrożeniu strategii + monitoring wdrożenia. Efektem etapu jest finalne opracowanie strategii sukcesyjnych.

Wartość projektu: 4 938 284,00 zł

 

Dane kontaktowe w sprawie Projektu:
Biuro Projektu:
DGA S.A., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań;
Osoba do kontaktu: Magdalena Franciszczak, Kierownik Projektu
tel. 61 859 59 00
mail: magdalena.franciszczak@dga.pl